JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/aaaa.jpg

 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br.  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/2013, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/992; Urbroj: 514-08-01-02/04-23-03 od 17.11.2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska raspisuje
 
 

JAVNI NATJEČAJ
 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. Policijska uprava virovitičko-podravska, Služba zajedničkih i upravnih poslova,  
    Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
 
   a) stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove -  1 izvršitelj/ica
            Stručni uvjeti:
   - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
     diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
   - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
   - područje znanosti - magistar prava
   - državni ispit II. razine
   
   b) stručni referent za ljudske potencijale - 1 izvršitelj/ica
            Stručni uvjeti:
  - srednja stručna sprema
  - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  - gimnazija ili srednja strukovna škola
  - državni ispit I. razine
 
  c) stručni savjetnik za skrb -  1 izvršitelj/ica
            Stručni uvjeti:
   - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
    diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
   - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
   - područje društvenih znanosti 
   - državni ispit II. razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 
Obvezni probni rad traje tri mjeseca za sva radna mjesta.
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio  testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Na web-stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web-stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/  objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju  za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
  1. životopis,
  2. presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema,
  3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica),
  4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
  5. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
  6. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava.
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 033/741-333 ili porukom na e-mail: viroviticko-podravska@policija.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani  da  u  primjerenom  roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog  mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19,
s naznakom
 “za javni natječaj -  prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme”
 
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
 
NAČELNIK
   POLICIJSKE UPRAVE
 
  Marcel Štrok

- prijava na natječaj

- opis poslova radnog mjesta


 

Stranica