Poziv na testiranje

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/aaaa.jpg
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 137/22 od 23.11.2022. godine za prijam u državnu službu u Policijsku upravu virovitičko podravsku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJA KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj, za radna mjesta:
 
1. Policijska uprava virovitičko-podravska, Služba zajedničkih i upravnih
    poslova, Odjel za upravne poslove,
    - viši upravni referent - 1 izvršitelj/ica
 
koje će se održati dan 13.12.2022. godine (utorak) s početkom u 09:00 sati  u prostorijama Virovitičko-podravske županije, na adresi: Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, (velika vjećnica).
 
 
2. Policijska uprava virovitičko-podravska, Policijska postaja Orahovica
    - upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica,
 
koje će se održati dan 13.12.2022. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati  u prostorijama Virovitičko-podravske županije, na adresi: Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, (velika vjećnica).
             
 
 
            Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
 

            Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon ­­­­­­­­­­­033-741-333 ili 741-381.
 
 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje. Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno: 
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.


Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.


Stranica