Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/aaaa.jpg
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
 
Broj: 511-16-04-1-5140/2-22.
Virovitica, 17.11.2022. godine
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br.
92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012,
37/2013, 38/2013, 1/2015, 138/2015 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike
Hrvatske, 61/2017, 70/2019 i 98/2019) i temeljem članaka 2. Uredbe o raspisivanju i
provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj:
78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-02/21-
01/945; Urbroj: 514-08-01-02/01-22-06 od 19.10.2022. godine, Ministarstvo
unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. Policijska uprava virovitičko-podravska, Služba zajedničkih i upravnih
poslova, Odjel za upravne poslove,
- viši upravni referent - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- preddiplomski sveučilišni stručni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri
godine,
- područje društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II. razine.
2. Policijska uprava virovitičko-podravska, Policijska postaja Orahovica
- upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica,
Stručni uvjeti:
- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
- područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili
znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II. razine.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za
prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim
službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz
članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
Na natječaj se mogu javiti punoljetne osobe oba spola.
Sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o državnim službenicima obvezni
probni rad traje 3 mjeseca.
Na javi natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit
odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56.
Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja/ljice
(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno
mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) te naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta
na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave
virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. presliku diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom stručnom studiju ili
stručnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, za radno mjesto pod rednim
brojem 1.,
3. presliku diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili
specijalističkom diplomskom stručnom studij, za radno mjesto pod rednim brojem
2.,
4.  elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razidan poslodavac,
trajanje
staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je
navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu
ili
rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim
poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice
ili domovnice).
7. preslika isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen
državni ispit),
8. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit
će se izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge
navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava
formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku
javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi
zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Osobama
koje se ne smatraju kandidatima prijavljenima na javni natječaj, a dostavili su e-
adresu u prijavi na natječaj, obavijest će biti poslana elektroničkom poštom na te
adrese.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama
u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti
svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na
ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost kod prijama u državnu
službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017, 98/2019 i 84/2021),
članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92,
77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i
98/2019), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne
novine“, br: 84/2021), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020)
i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br.
155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati
na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim
uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s
člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz
prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve
potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s
člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivano sve kandidate koji su osobe sa invaliditetom, ukoliko im je
potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i
intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i
da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj:
033/741-333 ili porukom na e-mail bhanić@mup.hr, radi pravovremenog
osiguravanja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s
člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas
 
dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno
potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
sa člankom 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas,
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status
pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja
rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv
nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz
javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprva smatra
odustankom od prijama u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje
ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju
formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune,
kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. 
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu
i potpunu prijavu te ispunjavanju formalne uvjete navedene u javnom natječaju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja
(pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu
provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvati će
se na razgovor (intervju) s Komisijom, a na razgovor će se pozvati 10 kandidata za
svako radno mjesto sukladno Uredbi o raspisivanju i provedi javnog natječaja, te
Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese,
profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate
ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju ili razgovoru,
povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u
postupku.
Na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-
podravska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave
https://mup.gov.hr/, objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora
(intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web stanici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-
podravska-policija.gov.hr/ objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
 
koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori
za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u
roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19,
s naznakom “za javni natječaj”
 
 
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete,
odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih
poslova će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.   
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom
objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici
Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave
virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/ .
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog
dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
 
   POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

- Obrazac prijave na javni natječajPRILOG JAVNOM NATJEČAJU


Objava opisa poslova i radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje i drugi izvori za
pripremanje službenika za testiranje, plaće radnog mjesta te način testiranja
propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog
oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19)

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove,
- viši upravni referent - 1 izvršitelj/ica
Opis poslova:
Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta,
određivanja MBG-a, osobnih iskaznica, putnih isprava, registracije vozila, vozačkih
dozvola, nabave, registracije i oduzimanja oružja, hrvatskog državljanstva,
reguliranja boravka i rada stranaca. Obavlja poslove ažuriranja i ispravljanja netočnih
podataka u evidencijama iz navedenog područja, predlaže rješenja za brži, efikasniji
i kvalitetniji rad te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja
upravnih poslova.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 i 110/21),
2. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine, br. 94/18,
42/20 i 114/22).
3. Zakon o strancima (Narodne novine, br. 133/20),

2. Policijska postaja Orahovica
- upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica,
Opis poslova:
Koordinira obavljanje upravnih poslova u policijskoj postaji; prati propise iz djelokruga
rada; stručno usmjerava i educira djelatnike; vodi upravni postupak; odgovara za
pravodoban, stručan i zakonit rad na upravnim poslovima u policijskoj postaji;
koordinira i prati rad izvršitelja; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom
RH te s time u vezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne
sporove iz djelokruga upravnih poslova koje obavlja; surađuje s ostalim stručnim
službama.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 i 110/21),
2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 75/21),
3. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine, br. 94/18,
42/20 i 114/22).
4. Zakon o strancima (Narodne novine, br. 133/20),

PLAĆA RADNIH MJESTA 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih
mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br.
37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003,
21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008,
32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011,
31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012,
16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15,
100/15, 71/18, 59/19, 73/19, 63/21 i 13/22) i Kolektivnim ugovorom za državne
službenike i namještenike određena je osnovica za plaće državnih službenika i
namještenika.
 

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na
postavljena pitanja i razgovora (intervjua). Vrijeme i mjesto održavanja testiranja
objaviti će se na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske
https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i
uprave https://mup.gov.hr/, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.
 


Stranica