POZIV NA TESTIRANJE

Komisija za provedbu javnog natječaja za
prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu virovitičko-podravsku, objavljenog dana 06.12.2023. godine u Narodnim novinama broj:145/23 i dana 07.12.2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranicama Policijske uprave virovitičko-podravske za sljedeća radna mjesta:
 
  1. Policijska uprava virovitičko-podravska,
          Služba zajedničkih i upravnih poslova,
          Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
 
  1. Stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove     - 1 izvršitelj/ica
  2. Stručni referent za ljudske potencijale           - 1 izvršitelj/ica
  3. Stručni savjetnik za skrb                        - 1 izvršitelj/ica
 
Testiranje će se održati dana 30.01.2024. godine u prostorijama Virovitičko-podravske županije, na adresi: Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1,  (velika vijećnica) za radna mjesta:
 
- stručni referent za ljudske potencijale u 09,00 sati
- stručni savjetnik za skrb u 10,30 sati  
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest, putem elektroničke pošte ili pisanim podneskom, u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon broj:033/741-333, kao i kandidati/kinje, koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA:Kandidati/kinje koji dođu u zgradu, gdje se održava testiranje, nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
 
 
  1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi  
  testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na drugi način remetiti
  koncentraciju kandidata/kinja
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati biti će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
  1. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto, nakon provedenog testiranja pozvat će se na  razgovor (intervju). Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje tj. svakom pojedinom kandidatu /kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 

Stranica