OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona  državnim službenicima  („Narodne novine“, br.  92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013,  38/2013, 1/2015, 138/2015 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/2017, 70/2019 i 98/2019) i temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br: 35/2022) i dobivenog odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 120-01/22-01/338, Urbroj: 514-08-01-02/02-22-02 od 27.04.2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska raspisuje OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 

        
Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona  državnim službenicima  („Narodne novine“, br.  92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013,  38/2013, 1/2015, 138/2015 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/2017, 70/2019 i 98/2019) i temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br: 35/2022) i dobivenog odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 120-01/22-01/338, Urbroj: 514-08-01-02/02-22-02 od 27.04.2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska raspisuje
 
 
OGLAS
 za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
            1. Policijska postaja Slatina
- upravni referent - 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto,
 
            Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit I. razne.
 
            2. Policijska postaja Slatina
- upravni referent - 1 izvršitelj/ica, radi povećanog opsega posla, a najduže do godinu dana,
 
            Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit I. razne.
 
 
            Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
            U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
 
            Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
            Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 
            Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. 
 
            U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
            Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr.
 
            Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
            Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.  životopis,
2.  preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi,
3.  dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema),
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove),
5. preslika isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/, na adresu:
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19,
 
s naznakom “za oglas na određeno vrijeme”
 
 
 
 
            Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
            Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkim putem.
 
            Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017 i 98/2019), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br: 84/2021), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz   uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
            Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. 
 
            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
            Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
            Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglas, a kandidate/kinje s tog popisa čije su prijave pravodobne i potpune upućuje na testiranje i intervju.
 
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
            Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio/la najmanje 5 bodova.
 
            Na razgovor (intervju) pozvati će se kandidati/kinje koju su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata/kinja. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja na intervju će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili/le na testiranju.
 
            Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na razgovoru (intervju) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
            Komisija u razgovoru (intervju) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.    
 
            Na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/, objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
            Na web stanici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/ objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom oglasa.
 
            Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru (intervju) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
            Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
            Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
           
            O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/     
 
            Dostava rješenja svim kandidatima  smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
            Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, obustaviti će se postupak po ovom oglasu. 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA IZ OGLASA, PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
 
Policijska postaja Slatina
1. upravni referent - 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto i
2. upravni referent – 1 izvršitelj/ica, radi povećanog opsega posla, a najduže do godinu dana
Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila; odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi statusa stranaca u odnosu na kretanje, boravak i rad stranaca te osoba pod međunarodnom zaštitom, produljenja viza te izdavanja isprava strancima. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.
 
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 i 110/21),
2. Zakon o hrvatskom državljanstvu ( Narodne novine, br. 53/91, 70/91, 28/92,
    113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21),
3. Zakon o strancima (Narodne novine, br. 133/20),
4. Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br. 144/12 i 158/13),
5. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine, br. 62/15, 42/20 i 144/20), 
6. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine, br. 77/99, 
    133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15 i 42/20 ) i 
7. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine, br. 94/18 i 
    42/20).
 
 
 
PLAĆA RADNIH MJESTA 
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 59/19, 73/19, 63/21 i 13/22) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike određena je osnovica za plaće državnih službenika i namještenika. 
 
 
TESTIRANJE KANDIDATA
Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua). Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

  
                                                                                                     

Stranica